VTEM Banners

Reintegratie

 

 

REVITALISEREN

Langdurig ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten is hét schrikbeeld van iedere ondernemer. Juist bij psychische klachten (stress, overbelasting, burn-out) is het belangrijk dat er snel actie ondernomen wordt. Enerzijds om de drempel voor reïntegratie zo laag mogelijk te houden, anderzijds om verergering van de klachten te voorkomen. Oorzaken van langdurig verzuim zijn vrijwel nooit eenduidig en liggen meestal zowel in de persoonlijke als in de zakelijke sfeer. Een dergelijk complex probleem vraagt om een gedegen benadering.

ONTSPANNING

In een individueel begeleidings-traject wordt aandacht besteed aan ontspanning, opladen en bewustwording.
Het is namelijk van groot belang dat er inzicht ontstaat in de oorzaken van de problemen.
Gezien de vernieuwing van de Wet Poortwachter, is het nu voor de werkgever en werknemer mogelijk zelf een passende reïntegratievorm te kiezen en zijn zij daarbij niet meer afhankelijk van de mogelijkheden die de Arbo-arts aandraagt.
Uiterlijk in week 8 van het verzuim moet het plan van aanpak er zijn. In het plan staat hoe groot de kans is dat de medewerker weer snel aan het werk gaat en welke stappen daarbij ondernomen worden. Deze acties kunnen gericht zijn op het verrichten van de huidige functie, een andere functie binnen het bedrijf of zelfs buiten het bedrijf.

INZICHT

Als werknemer ben je tijdens je verzuim verplicht om minimaal eens in de zes weken met je werkgever te evalueren over het effect van de reïntegratie-activiteiten.
De te nemen stappen tijdens deze reïntegratie zijn niet bepaald vrijblijvend. De wetgever kan de werkgever en/of de werknemer sancties opleggen als één van beiden zich onvoldoende inspant om de reïntegratie te bevorderen. Zo kan het UWV de werknemer een uitkering weigeren, of de werkgever verplichten het loon nog een bepaalde tijd door te betalen.

Wilt u meer informatie over de specifieke mogelijkheden van reïntegratie?

Wij werken met het principe van N.L.P.
NLP is de afkorting voor neurolinguïstisch programmeren. NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij richt NLP zich voornamelijk op concrete emotionele en communicatieve problemen.

•   Neuro – Het woord neuro is een afgeleide van neuron, dat zenuwcel betekent. NLP gaat ervan uit dat innerlijke ervaringen door middel van neurologische, oftewel zintuiglijke, processen worden beleefd. Alles wat men voelt, denkt en ervaart komt volgens NLP dus voort uit het zenuwstelsel.

•   Linguïstisch – Linguïstisch betekent taalkundig. Door middel van taal structureert men volgens NLP de ervaringen, oftewel de neurologische processen. Uit deze ordening door taal ontstaat een systeem van ideeën, overtuigingen, herinneringen en verwachtingen. Een dergelijk systeem wordt een wereldmodel genoemd.

•   Programmeren – In NLP staat programmeren voor het reorganiseren van het eigen systeem, het wereldmodel. Ervaringen die zich hebben vastgezet in dat wereldmodel kunnen opnieuw worden georganiseerd en gelabeld. Deze nieuwe ‘programmering’ kan leiden tot een andere beleving van ervaringen en nieuwe mogelijkheden in de interactie met de omgeving.

Ieder mens heeft een eigen conditie van lichaam en geest.
Persoonlijke adviezen op aanvraag.

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl