VTEM Banners
Huisregels

 

Leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind

1. Algemeen.
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Jo-IngDia Nederland      wellnesstraining for body and mind
1.2 Op alle betrekkingen tussen Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind
     en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

2. BTW.
Conform de belastingvoorschriften zijn trainingsactiviteiten vrijgesteld van BTW. Coachingsactiviteiten en materialen ten behoeve van trainingen en coachen worden gefactureerd met 21%BTW. (Aanpassingen en/of wijzigingen ten aanzien van BTW vanuit overheidsweg, worden per direct doorgevoerd).

3. Betalingsvoorwaarden.
Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

4. Annulering.
Een door opdrachtgever en Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind geaccordeerde overeenkomst kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen in rekening gebracht:
 Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 100% van het totale bedrag.
 Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 75% van het totale bedrag.     -- Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind is ontvangen geldt als annuleringsdatum.

5. Aanpassing van de tarieven.
Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast conform het door het CPB vastgestelde CPI; tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

6. Verblijfskosten.
De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd en vooraf vastgesteld.


7. Afwijkende afspraken.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

8. Eigendom.

Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind en
mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind
 niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

9. Geheimhouding.
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.
b) Conform de gedragsregels rapporteert Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind niet over individuele
prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.

10. overeenkomst
a) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind en de opdrachtgever.
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door  Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind laat adviseren en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
c) in de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd:
- naam van de opdrachtgever;
- omschrijving van de door Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind uit te voeren werkzaamheden;
- data van uitvoering van de werkzaamheden;
- de betreffende bedragen en de betalingscondities.
d) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de overeenkomst door opdrachtgever is geaccordeerd en door Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind  is ontvangen.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.


11. Verplichting van de opdrachtgever
a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 
12. Uitvoering van de opdracht
a) Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind

c)  Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind kan na overleg met opdrachtgever, zonodig derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
d) Opdrachtgever en Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind selecteren in overleg een geschikte locatie.
e) De kosten van de locatie (huur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van opdrachtgever; tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald.

13. Vervanging
a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.
b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind
hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren. 
c) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind   zal in overleg met opdrachtgever bepalen of Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind een gelijkwaardige trainer / coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding

14. tarieven & kosten
De tarieven en bijkomende (materiaal)kosten, alsmede de betalingscondities, worden in de overeenkomst vastgelegd. Voor de massages en cursussen zie de geldende prijzen op de prijslijst.

15. Afsluiting van de opdrachten
Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

 16. Aansprakelijkheid
a)
Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat
Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.
c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.
d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.

e) Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens de training op trainingslocatie.

Betalingen & Afspraken voor particulieren en massages.

Betalingen & Afspraken

1.1
Bij de eerste kennismaking zal een intakegesprek worden gehouden. Laat weten als er allergieën zijn voor bepaalde stoffen. Bij twijfel over een contra indicatie kan besloten worden de massage niet uit te voeren of de behandeling te wijzigen. Hebt u enige twijfel of u wel een massage mag ondergaan neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met uw huisarts.

1.2
De behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigt door Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind

1.3
De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden. De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgiftedatum van de cadeaubon.

1.4
Er wordt onder geen enkele voorwaarde erotische massages gegeven! Dit is ook niet bespreekbaar. U dient uw slip aan te houden op de massagebank en u wordt deels afgedekt met een handdoek.

1.5
Een gemaakte afspraak moet minimaal 48 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt u het behandeltarief in rekening te brengen.

1.6
Bankgegevens: I.N.G. rekeningnummer
7332128 .o.v.v. het factuurnummer en Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind   (IBAN NL 93 INGB 0007 3321 28)

1.7
Facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op uw factuur c.q. bevestiging. Deze zijn dan in overleg met u gemaakt.

1.8
Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen.

Alle behandelingen die worden aangeboden door Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen zijn voor rust en ontspanning en om te ontstressen. Indien u zich laat behandelen, bij Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind , is dit geheel op eigen risico.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Jo-IngDia Nederland wellnesstraining for body and mind te allen tijde gewijzigd worden.

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl